Algemene Leveringsvoorwaarden

1. Toepassing
Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn deze leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing op alle overeenkomsten tussen Häfele Nederland BV (hierna te noemen: "Verkoper") en haar afnemers (hierna te noemen: "Koper"). Eventuele door koper gemaakte bedingen – algemene voorwaarden van koper daaronder begrepen – zijn alleen dan van toepassing indien verkoper deze schriftelijk heeft geaccepteerd.       

2. Aanbieding
Alle aanbiedingen, in welke vorm en door wie dan ook gedaan, zijn vrijblijvend. Alle opgaven met betrekking tot afmetingen, gewichten, afbeeldingen, beschrijvingen, tekeningen, schetsen, ontwerpen en prijzen zijn niet bindend en alleen bedoeld om een algemene voorstelling te geven. Afwijkingen geven koper geen recht ontvangst en/of betaling van zaken te weigeren of enige vergoeding te eisen. Verkoper houdt zich het intellectueel recht van alle afbeeldingen, tekeningen en schetsen etc., uitdrukkelijk voor. Deze stukken, ook in digitale vorm blijven eigendom van verkoper en mogen zonder zijn uitdrukkelijke toestemming niet worden gekopieerd, vermenigvuldigd, aan derden getoond, of ter beschikking gesteld of op andere wijze worden gebruikt.

3. Overeenkomst
komt eerst door schriftelijke orderbevestiging of feitelijke uitvoering van de opdracht tot stand. Daarnaast kan de overeenkomst via elektronische weg tot stand komen. In dit geval verklaart de koper, middels een verplichte in het programma opgenomen stap, akkoord te zijn met deze voorwaarden. Aanvullingen en/of wijzingen van een overeenkomst zijn voor verkoper slechts bindend indien verkoper deze schriftelijk bevestigd heeft. Afspraken en/of toezeggingen van vertegenwoordigers of ander personeel zijn voor verkoper slechts bindend, indien zij schriftelijk bevestigd zijn. Voor de juiste opname van telefonische bestellingen kan verkoper niet instaan.

4. Levering
Levering geschiedt, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, op de door verkoper te bepalen wijze van verzending vanaf fabriek of magazijn op kosten van koper. Eventuele verpakking staat ter beoordeling van verkoper en wordt tegen kostprijs berekend. Deze verpakking wordt niet teruggenomen. Verkoper is te allen tijde tot deelleveringen gerechtigd. Iedere deellevering geldt als afzonderlijke levering. Meer- of minderlevering van ± 10 % is verkoper toegestaan.

5. Levertijd en overmacht
De levertijd wordt naar beste weten bij benadering vastgesteld en is, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, voor verkoper niet bindend. De levertijd gaat in met verzending van de orderbevestiging en nadat alle noodzakelijke gegevens die door koper dienen te worden verstrekt in het bezit van verkoper zijn. Verkoper heeft aan zijn verplichtingen met betrekking tot de levertijd voldaan indien de zaken voor afloop van de levertijd verzonden zijn of medegedeeld is dat zij voor verzending gereed staan. Overschrijding van de levertijd door welke oorzaak dan ook, geeft koper geen recht ontvangst en/of betaling van zaken te weigeren noch enige vergoeding van verkoper te eisen. Indien verkoper door overmacht wordt belet de overeenkomst na te komen, dan wel dat dit daardoor kostbaarder en/of bezwaarlijker wordt gemaakt, heeft verkoper het recht de levertijd dienovereenkomstig te verlengen of om zonder rechterlijke tussenkomst de naleving van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk voor ontbonden te verklaren, zonder dat verkoper tot enige vergoeding of garantie verplicht is. Onder overmacht wordt ten deze verstaan elke omstandigheid, ten gevolge waarvan de naleving van de overeenkomst redelijkerwijze van verkoper niet meer kan worden verlangd, tot welke omstandigheden in ieder geval in de zin van deze voorwaarden gerekend kan worden: oorlog en oorlogsgevaar, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, blokkade, oproer, onlusten, staking, uitsluiting, brand, storm, vorst, ziekte, epidemieën, overstroming, verkeersstoringen, in- en/of uitvoerverboden, bedrijfsstoring bij de leveranciers van verkoper, bij de vervoerders of bij verkoper zelf, faillissement of in gebreke blijven van leveranciers, maatregelen van de Nederlandse en/of vreemde overheidsorganen, die de uitvoering van de overeenkomst voor verkoper bezwaarlijk en/of kostbaarder mocht maken dan deze tijdens het tot stand komen van de overeenkomst was e.d. Het in dit artikel bepaalde is ook van toepassing indien de bedoelde omstandigheden zich voordoen ten aanzien van fabrieken, importeurs of andere handelaren van wie verkoper zelf de zaken moet of pleegt te betrekken.

6. Transportrisico
De zaken worden altijd voor risico van koper vervoerd, ook al is levering franco huis afgesproken. Het risico gaat op koper over, zodra de zaken aan de vervoerder zijn afgegeven of – indien koper zelf voor het transport zorgt – ter verzending gereed staan. Indien koper voor transport zorg draagt, dient hij de zaken op de door verkoper opgegeven datum en plaats af te roepen. Bij gebreke van tijdige afroep mag verkoper zaken voor rekening en risico van koper opslaan. Eventuele transportschade dient terstond na afgifte van de zaken op de vrachtbrief c.q. het ontvangstbewijs te worden aangetekend, terwijl dit tevens schriftelijk aan verkoper moet worden medegedeeld.

7. Prijzen
De geoffreerde prijzen gelden vanaf fabriek of magazijn. De verkoopprijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de orderbevestiging bestaande prijzen, koersen, lonen, belastingen, rechten, lasten, vrachtkosten etc. In geval van wijziging van een of meer van deze factoren voordat levering heeft plaatsgevonden, heeft verkoper het recht overeengekomen prijzen dienovereenkomstig te wijzigen. De verkoopprijzen zijn exclusief BTW of soortgelijke belastingen, verpakkingskosten, transportkosten, verzekeringspremies, douaneheffingen, invoerrechten en soortgelijke kosten. Al deze kosten en belastingen zijn geheel voor rekening van de koper.

8. Betaling en incasso
Alle betalingen moeten zonder enige aftrek geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum op de door verkoper aangegeven bankrekening. Indien verkoper deelleveringen verricht is hij gerechtigd, iedere deellevering apart te factureren en daarvoor betaling conform dit artikel te verlangen. Betalingen worden geacht eerst in mindering te worden gebracht op de kosten, daarna op de rente en daarna op de oudste vordering. Koper is nimmer schuldvergelijking toegestaan. Verkoper heeft te allen tijde het recht vóór levering van koper te verlangen, dat voldoende zekerheid wordt gesteld voor de nakoming van diens betalingsverplichtingen. Indien koper een dergelijke zekerheid niet stelt, heeft verkoper het recht verdere leveringen te staken. Indien koper niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, worden alle openstaande vorderingen van verkoper onmiddellijk opeisbaar. Indien koper niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, wordt hij verder geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft verkoper het recht zonder verdere ingebrekestelling koper vertragingsrente in rekening te brengen. De rente wordt berekend over de openstaande en opeisbare bedragen en wel vanaf de dag waarop uiterlijk betaling had moeten plaatsvinden tot aan de dag der algehele voldoening. De contractueel verschuldigde vertragingsrente is gelijk aan de geldende handelsrente, als bedoeld in artikel 6:119 a van het Burgerlijk Wetboek, te vermeerderen met 2%. Alle incassokosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, de kosten van juridisch advies daaronder begrepen, die verkoper maakt, komen ten laste van koper. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15 % van het totaal verschuldigde bedrag, met een minimum van EUR 50,=. Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd met het door het CBS vast te stellen prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie.

9. Eigendomsvoorbehoud
Verkoper behoudt zich de eigendom van de nu en in de toekomst afgeleverde zaken voor, totdat de huidige en toekomstige vorderingen op koper ,uit welke hoofde dan ook, volledig zijn voldaan. Dit verlengde eigendomsvoorbehoud strekt tot zekerheid voor al hetgeen koper terzake van of in verband met door verkoper gedane leveringen met inbegrip van renten en kosten aan verkoper verschuldigd is. Het rust dus op alle door verkoper aan hem geleverde en door of voor hem gehouden zaken, waarvan betaling wordt gevorderd. Koper is niet bevoegd over zaken, waarop het eigen- domsvoorbehoud van verkoper rust, op enigerlei wijze te beschikken, anders dan overeenkomstig zijn normale bedrijfsvoering en de normale bestemming van de zaken. De zaken mogen derhalve in geen geval worden beleend of in pand tot zekerheid of in betaling aan anderen worden overgedragen. Indien koper aan enige verplichtingen tegenover verkoper niet nauwkeurig mocht hebben voldaan en voorts bij ontbinding der overeenkomst uit welke hoofde ook, zal verkoper het recht hebben alle zaken, waarop ingevolge het voorgaande eigendomsvoorbehoud rust, zonder rechterlijke tussenkomst terug te nemen, terwijl koper verplicht zal zijn deze zaken terstond op eerste aanmaning franco aan verkoper te retourneren, alles onverminderd het recht van verkoper op schadevergoeding ingevolge deze voorwaarden en de wet. De koper verplicht zich mee te werken aan de vestiging van een pandrecht op andere zaken van de koper. De koper dient de afgeleverde goederen duidelijk afzonderlijk te bewaren totdat deze volledig zijn betaald.

10. Reclames
Koper is verplicht de zaken direct na ontvangst te controleren. Gebreken dienen onmiddellijk, uiterlijk binnen 8 dagen na ontvangst van de zaken c.q. na ontdekking van uiterlijk niet-waarneembare gebreken, schriftelijk aan verkoper te worden medegedeeld, bij gebreken waarvan het reclamerecht uit dien hoofde zal zijn vervallen. Geleverde zaken kunnen eerst na schriftelijke toestemming van de verkoper retour gezonden worden. In het geval dat de oorzaak van retourzending bij de koper ligt, is de verkoper gerechtigd hier 25% van de goederenwaarde voor in rekening te brengen.

11. Garantie
Verkoper staat garant ten opzichte van constructie, materiaal en bewerking van door hem geleverde zaken, met dien verstande, dat door hem voor alle zaken of delen daarvan, welke gedurende een termijn van 6 maanden na levering door onvoldoende constructie en/of ondeugdelijk materiaal defect raken, gratis nieuwe zaken of delen zullen worden geleverd. De betrokken zaken of delen moeten daartoe franco aan verkoper worden gezonden. Demontage of montage van delen is niet voor rekening van verkoper. Gebreken ontstaan door normale slijtage, onoordeelkundige behandeling of onoordeelkundig of onjuist onderhoud, of die welke zich voordoen na wijzigingen of reparaties door of namens koper zelf of door derden aangebracht, blijven buiten de garantie. De garantie geldt slechts, indien koper aan al zijn verplichtingen tegenover verkoper (zowel financiële als anderszins) uit welke overeenkomst dan ook voortvloeiende, heeft voldaan. De garantie strekt zich in geen geval verder uit dan tot het gratis leveren van nieuwe delen.

12. Aansprakelijkheid
Behoudens het bepaalde in artikel 11 is verkoper nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook – bedrijfsschade daaronder begrepen – geleden door koper en/of derden – personeelsleden daaronder begrepen – direct of indirect veroorzaakt door zaken van verkoper tenzij de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van verkoper in welk geval verkoper evenwel nimmer gehouden zal zijn tot een hogere schadevergoeding dan een bedrag gelijk aan de verkoopprijs. Verkoper is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade van welke aard dan ook veroorzaakt door zijn personeel of derden waarvan hij zich bedient. Koper is verplicht verkoper zowel binnen als buiten rechte volledig te vrijwaren van iedere aansprakelijkheid aan derden.

13. Ontbinding
In geval van niet, niet tijdige of niet behoorlijke nakoming door koper van de verplichtingen die voortvloeien uit enige overeenkomst met verkoper alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling, schuldsaneringen van natuurlijke personen dan wel aanvragen daartoe of het verkeren in de toestand te hebben opgehouden te betalen, stillegging of liquidatie van het bedrijf van koper dan wel in geval van overname door derden wordt koper geacht van rechtswege in verzuim te zijn en voorts in geval nakoming tijdelijk of blijvend onmogelijk is, heeft verkoper het recht zonder rechterlijke tussenkomst de ontbinding van de overeenkomst in te roepen hetzij voor het geheel hetzij gedeeltelijk en onverminderd het recht op schadevergoeding.

14. Toepasselijkheid recht en geschillen
Op de door verkoper gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing onder uitsluiting van de Eenvormige Haagse Koopwetten. Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de onderhavige overeenkomsten of nadere overeenkomsten zullen bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter te Zutphen, tenzij de wet de bevoegdheid van een andere rechter dwingend voorschrijft.

januari 2022

Häfele Nederland BV
Tweelingenlaan 46
7324 AN Apeldoorn

www.hafele.nl
KvK-nummer: 08044079
BTW nummer : NL008044211-B01

 

> PDF downloaden