Gegevensbescherming

Privacyverklaring

Je bevind je op de website van Häfele Nederland BV, www.hafele.nl. De bescherming van je gegevens is voor ons belangrijk. Derhalve willen wij je hieronder informeren, welke gegevens van je bezoek wij voor welke doeleinden gebruiken.

1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijke als bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna te noemen: AVG) en overige in de lidstaten van de Europese Unie geldende bepalingen met betrekking tot de gegevensbescherming is:

Häfele Nederland BV (hierna te noemen: “Häfele”)
Tweelingenlaan 46
7324 AN Apeldoorn
Tel.: + 31( 0) 55 538 46 00
E-mail: info@hafele.nl


2.Contactgegevens van de toezichthouder voor gegevensbescherming

De toezichthouder voor gegevensbescherming binnen Häfele is via de volgende contactgegevens bereikbaar:

Häfele GmbH & Co KG
Datenschutzbeauftragter[1]
Adolf-Häfele-Str. 1
72202 Nagold

E-mail: HDEDatenschutzbeauftragter@Haefele.de

3. Verwerking van gegevens

3.1 Algemeen

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die je als persoon identificeerbaar maken, bijvoorbeeld naam, adres, e-mailadres en online identificatiecode. De persoonsgegevens van onze gebruikers worden als volgt gebruikt:

 1. Uitvoering van onze diensten,
 2. Waarborging van het technische support.

Tenzij in de volgende paragrafen anders aangegeven, worden bij het gebruik van onze websites principieel geen persoonsgegevens verzameld, verwerkt of gebruikt.

3.2 Opslag van toegangsgegevens, aanmaken van logfiles

Bij iedere toegang van een gebruiker tot een pagina van deze website en iedere keer dat een bestand wordt opgeroepen, worden toegangsgegevens over deze gebeurtenis in een logbestand verzameld en opgeslagen. Bij de verzamelde informatie gaat het om de standaard registratie. Ieder record bestaat uit:

 • datum/tijd van het verzoek
 • website, van waaruit het bestand is opgevraagd
 • pagina‘s die door het systeem van de gebruiker via onze website worden opgeroepen
 • opgeroepen bestandsnaam
 • verzonden hoeveelheid gegevens
 • toegangsstatus (bestand verzonden, bestand niet gevonden)
 • een omschrijving van het gebruikte besturingssysteem en webbrowser, client IP-adres en gebruikersnaam (inloggegevens) van geauthentiseerde gebruikers

Deze gegevens dienen voor de beschikbaarstelling van de inhoud van onze websites, het waarborgen van de functionaliteit van onze informaticasystemen en het optimaliseren van onze website. De gegevens kunnen geanonimiseerd worden gebruikt voor statistische doeleinden (zie beneden) alsmede ten behoeve van de gegevensveiligheid, met name voor de foutenanalyse en het afweren van aanvalspogingen op onze webserver (art. 6 lid 1 f AVG). Toegangsgegevens worden noch voor het aanmaken van individuele gebruikersprofielen gebruikt noch worden deze aan derden doorgegeven en worden na uiterlijk 90 dagen gewist.

3.3 Gebruik van IP-adressen

Bij de toegang op onze homepage gebruikt Häfele het client IP-adres voor het vaststellen van het land, van waaruit de toegang plaatsvindt om de verzoeker naar de specifieke Häfele homepage van het desbetreffende land te leiden. Een verder gebruik vindt niet plaats, met uitzondering van de onder punt 3.2. genoemde opslag van toegangsgegevens, het aanmaken van logfiles.

3.4 Contactformulier

Voor zover er op deze websites de mogelijkheid bestaat tot het invoeren van persoonlijke of zakelijke gegevens, is het verstrekken van deze gegevens altijd vrijwillig. Gegevens, die voor de uitvoering van de aanvraag noodzakelijk zijn, zijn met een ’*’ gekenmerkt. Voor zover je ons persoonlijke of zakelijke gegevens via de contactformulieren mededeelt, zullen wij deze alleen in het kader van het desbetreffende doel gebruiken. De wettelijke basis hiervoor is uw toestemming (art. 6 lid 1 onder a AVG). Ter voorkoming van een onrechtmatige toegang van derden tot je persoonlijke gegevens wordt de gegevensoverdracht door middel van SSL of TLS-techniek gecodeerd.

3.5 Toeleveringsportaal

Voor het registreren in ons toeleveringsportaal geef je je naam, je voornaam en verdere zakelijke informatie aan. Hiermee krijgt je toegang tot onze diensten voor toeleveranciers. De gegevens worden voor de duur van de registratie, voor de uitvoering van de overeenkomst en voor het voldoen aan wettelijke verplichtingen opgeslagen. De wettelijke basis hiervoor is art. 6 lid 1 onder a en b AVG. Je kunt je registratie te allen tijde herroepen. Je toegang wordt dan onmiddellijk geblokkeerd en na de afloop van de wettelijke bewaarplichten gewist.

3.6 Chat-functie

Als je de chat op de website gebruikt om contact op te nemen met de klantenservice, worden verschillende gegevens naar de klantenservice verzonden wanneer de chat wordt geïnitialiseerd. Dit omvat bijvoorbeeld: de specifieke subpagina van de Häfele-website waarop je zich vanaf het begin van de chat bevindt, het door je op de website geselecteerde helponderwerp, de naam die je hebt opgegeven, evenals het e-mailadres, de browserversie en de versie van het besturingssysteem. Daarnaast geeft het chatplatform op regelmatige tijdstippen informatie over de toegankelijkheid van de chatdienst door. Met behulp van deze informatie wordt de knop om de chat te starten geactiveerd of gedeactiveerd op de website. We bewaren de chatgeschiedenis maximaal 6 maanden om te zorgen voor een vlotte overdracht van het onderwerp met eventueel wisselend ondersteunend personeel en om onze servicekwaliteit te verbeteren met behulp van evaluaties van de historische gegevens statistieken. Als je bent ingelogd wordt op basis van de verstrekte gegevens de chatgeschiedenis rechtstreeks aan je klantaccount toegewezen om je de mogelijkheid te geven je eerdere verzoek te vervolgen. Als in de loop van de chat blijkt dat interne vragen moeten worden doorgestuurd naar andere afdelingen of specialisten, kan er een extra bewaartermijn zijn tot de definitieve verduidelijking van je verzoek. Om ongeoorloofde toegang door derden tot je persoonlijke gegevens te voorkomen, wordt de gegevensoverdracht gecodeerd met SSL- of TLS-technologie. De wettelijke basis hiervoor is ons legitieme belang om zo efficiënt mogelijk met je te communiceren (artikel 6, lid 1,f, AVG).

3.7 Nieuwsbrief

Je hebt de mogelijkheid om zich op onze nieuwsbrief te abonneren. Hiervoor moet je je e-mailadres aangeven, waar wij de nieuwsbrief naartoe kunnen sturen. Indien je dit in het invoerscherm invoert, verzamelen wij voor de persoonlijke aanspreektitel van de nieuwsbrief je (bedrijfs)naam. Door het aangeven van je e-mailadres gaat je ermee akkoord dat wij je gegevens voor de verzending van de nieuwsbrief gebruiken om je zo over nieuwtjes te informeren. De wettelijke basis voor de verwerking is art. 6 lid 1 onder a AVG. Je e-mailadres wordt voor geen ander doel gebruikt, met name wordt het e-mailadres niet aan derden doorgegeven.

Je hebt de mogelijkheid om de nieuwsbrief te allen tijde op te zeggen en de door je verleende toestemming voor de toekomst te herroepen. Klik hiervoor op de desbetreffende knop in de toegezonden nieuwsbrief. Je e-mailadres wordt dan per omgaande uit ons systeem gewist.

3.8 Webshop

Als je in onze webshop wilt bestellen, is het voor het sluiten van de overeenkomst noodzakelijk dat je je persoonlijke gegevens aangeeft die wij voor de afwikkeling van uw bestelling nodig hebben. Voor de afwikkeling van de overeenkomsten noodzakelijke verplichte gegevens zijn apart - met een ”*” - gemarkeerd, verdere gegevens zijn vrijwillig. Om bij ons te kunnen bestellen, moet je je bedrijfsgerelateerd klantnummer invoeren. De door je aangegeven gegevens verwerken wij ter afwikkeling van uw bestelling. Hiervoor kunnen wij je betaalgegegevens aan onze huisbank doorgeven. De wettelijke basis hiervoor is art. 6 lid 1 sub 1 onder b AVG.

Wij kunnen de door je aangegeven gegevens daarnaast verwerken om je over verdere interessante producten uit onze portfolio te informeren of je e-mails met technische informatie te doen toekomen. De wettelijke basis hiervoor is art. 6 lid 1 sub 1 onder f AVG.

Wij verwerken ook gegevens, soms via geautomatiseerde processen, om bepaalde persoonlijke aspecten te analyseren (profilering). Wij gebruiken dit om je gerichte productinformatie en adviezen te geven en om je aanbevelingen te doen. Deze analyses stellen ons in staat om passende communicatie en marketing te leveren, met inbegrip van marktonderzoek en opiniepeiling.
Daartoe gebruiken we in de webshop uw persoonlijke klantgegevens maar ook jouw bestelgeschiedenis met (ook buiten de webshop), het type en de wijze van jouw interactie met de website of andere Häfele diensten (bv. Nieuwsbrief). We gebruiken hiervoor intern ontwikkelde programma's. Deze gegevensverwerking wordt uitgevoerd in het kader van onze overheersende legitieme belangenafweging in de geoptimaliseerde presentatie van onze producten en diensten, en in het doen van passende aanbevelingen van producten in overeenstemming met Art. 6 (1) (f) GDPR.

Wij zijn op grond van handelsrichtlijnen en fiscale richtlijnen verplicht om je adres-, betaal- en bestelgegevens voor de duur van tien jaar op te slaan. Na drie jaar brengen wij in de verwerking echter een beperking aan, d.w.z. je gegevens worden alleen voor het voldoen aan de wettelijke verplichtingen gebruikt.

Ter voorkoming van een onrechtmatige toegang van derden tot jouw persoonlijke gegevens, met name je financiële gegevens, wordt het bestelproces door middel van SSL of TLS-techniek gecodeerd.

Als je betaalt middels creditcard of Ideal gebruiken we een serviceprovider om je betaalgegevens te verwerken, deze voert het betaalproces van de order uit. We verwerken in ons systeem zelf geen betaaldata zoals creditcardgegevens. Verwerking, verzameling en opslag van de data van elektronische betaaltransacties worden uitgevoerd door onze partner Adyen. Uit hoofde van een elektronische betaal transactie ontvangt Adyen de volgende gegevens: voornaam, achternaam, adres, postcode, plaats, e-mailadres en betaalwijze. Indien je per creditcard betaalt worden, gedurende het betaalproces, de volgende aanvullende gegevens direct aan Adyen verzonden: creditcard nummer, creditcard eigenaar, creditcard geldigheid (maand en jaar), creditcard CVC.

3.9 Gebruik van apps

Als je de app gebruikt, registreren onze servers tijdelijk het IP-adres van je toestel en andere technische kenmerken, zoals bijvoorbeeld de opgevraagde inhoud (art. 6 lid 1 onder b AVG). Daarnaast vindt er geen gebruik van de gegevens door Häfele plaats. In deze app heb je de mogelijkheid om van diverse functionaliteiten gebruik te maken die door een derde (bijv. Apple of Google) ter beschikking worden gesteld en als verantwoordelijke voor de gegevensverwerking worden gebruikt. Informatie met betrekking tot details over de functionaliteit en hoe je het gebruik hiervan kunt in- c.q. uitschakelen, kun je bij de fabrikant van het desbetreffende besturingssysteem inwinnen.

3.10 Integratie van de diensten van derden

Wij hebben YouTube video’s in ons online aanbod geïntegreerd die op http://www.YouTube.com staan opgeslagen en vanuit onze website direct kunnen worden afgespeeld. Deze zijn allemaal in de “uitgebreide gegevensbeschermingsmodus” geïntegreerd, d.w.z. dat er geen gegevens over je als gebruiker aan YouTube worden doorgegeven, als u de video‘s niet afspeelt. Pas wanneer u de video‘s afspeelt, worden de in punt 3.3 genoemde gegevens doorgegeven. Op deze gegevensoverdracht hebben wij geen invloed.

Wij hebben op deze website Google Maps geïntegreerd, een dienst van Google LLC. (“Google”), Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, als derde. Door het bezoeken van de website ontvangt de derde de informatie dat je de desbetreffende onderkant van onze website hebt opgeroepen. Daarnaast worden de in punt 3.3 van deze verklaring genoemde gegevens doorgegeven. Dit geschiedt onafhankelijk van het feit, of deze derde een user account beschikbaar stelt, via welke je bent ingelogd, dan wel dat er geen user account bestaat. Als je bij de plugin aanbieder bent ingelogd, worden deze gegevens direct aan je account toegewezen. Indien je de toewijzing tot je profiel bij de plugin aanbieder niet wenst, moet je vóór het activeren van de button uitloggen.

Google slaat deze gegevens evt. voor gebruiksprofielen op en gebruikt deze ten behoeve van reclame, marktonderzoek en/of de op de behoefte afgestemde vormgeving van haar website. Een dergelijke verwerking geschiedt met name (ook voor niet ingelogde gebruikers) voor het leveren van op de behoefte afgestemde reclame en om andere gebruikers van het sociale netwerk over uw activiteiten op onze website te informeren. Je komt een recht van bezwaar tegen het vormen van deze gebruikersprofielen toe, waarbij je zich voor de uitoefening van dit recht tot Google moet wenden. De wettelijke basis voor de verwerking is art. 6 lid 1 onder f AVG.

Meer informatie over het doel en de omvang van het verzamelen van gegevens en de verwerking hiervan door de plugin aanbieder vind je in de privacyverklaring van Google: https://policies.google.com/?hl=nl&gl=nl. Daar vind je ook meer informatie over je rechten daaromtrent en de instellingsmogelijkheden voor de bescherming van je privacy.

3.11 Cookies

Bij je gebruik van onze website worden cookies op je computer opgeslagen. Bij cookies gaat het om kleine tekstbestanden die op je harde schijf worden opgeslagen, toegewezen aan de door je gebruikte browser, en via welke naar de organisatie, die de cookie plaatst (hier door ons), bepaalde informatie stroomt. Cookies kunnen geen programma’s uitvoeren of virussen op je computer overdragen. Zij dienen ervoor om het internetaanbod in zijn geheel gebruiksvriendelijker en effectiever te maken. De wettelijke basis is art. 6 lid 1 onder f AVG.

Gebruik van cookies:

 1. Deze website gebruikt de volgende soorten cookies, waarvan de omvang en functie onderstaand worden uitgelegd:
  1. –   Tijdelijke cookies (zie b)
  2. –   Permanente cookies (zie c).
 2. Tijdelijke cookies worden automatisch gewist als je de browser afsluit. Hierbij horen met name de session cookies. Deze slaan een zogenaamde session-ID op, waarmee diverse aanvragen van je browser aan de gezamenlijke sessie kunnen worden toegewezen. Hierdoor kan je computer worden herkend als je naar onze website terugkeert. De session cookies worden gewist als je uitlogt of de browser afsluit.
 3. Permanente cookies worden automatisch na een vooraf vastgestelde duur gewist, welke duur afhankelijk van de cookie kan verschillen. Je kunt de cookies in de veiligheidsinstellingen van je browser te allen tijde wissen.
 4. Je kunt je browser-instelling in overeenstemming met je wensen configureren en bijv. de acceptatie van Third-Party-Cookies of alle cookies weigeren. Wij wijzen je op het feit dat je dan eventueel niet van alle functies van deze website gebruik kunt maken.
 5. Wij gebruiken cookies om je bij een volgend bezoek te kunnen identificeren, indien je over een account bij ons beschikt. Anders zou je bij ieder bezoek opnieuw moeten inloggen.
 6. De gebruikte flash cookies worden niet door je browser geregistreerd, maar door je flash plugin. Verder gebruiken wij HTML5 storage objects die op je terminal worden opgeslagen. Deze objecten slaan de noodzakelijke gegevens onafhankelijk van je gebruikte browser op en hebben geen automatische vervaldatum. Als je geen verwerking van de flash cookies wenst, moet je een overeenkomstige add-on installeren, bijv. “Better Privacy” voor Mozilla Firefox (https://addons.mozilla.org/de/firefox/addon/betterprivacy/) of de Adobe Flash-Killer-Cookie voor Google Chrome. Het gebruik van HTML5 storage objects kun je voorkomen, door in je browser de privémodus in te schakelen. Daarnaast adviseren wij om regelmatig uw cookies en de browsergeschiedenis manueel te wissen.

Als je het gebruik van cookies wilt voorkomen, kun je de acceptatie van cookies in je browser weigeren. Hoe dit in detail functioneert, kun je in de handleiding van je browserfabrikant vinden.

3.12 Google Analytics

Deze website gebruikt Google Analytics, een webanalysedienst van GoogleLLC. (“Google”), Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Google Analytics gebruikt zog. “cookies”, tekstbestanden die op je computer worden opgeslagen en die een analyse van het gebruik van de website door je mogelijk maken. De door de cookie gegenereerde informatie over je gebruik van deze website wordt in de regel aan een server van Google in de VS doorgegeven en daar opgeslagen. Op deze website is Google Analytics uitgebreid met de code „gat._anonymizeIp();“ om een geanonimiseerde registratie van IP-adressen (zog. IP-masking) te garanderen. In geval van activering van de IP-anonimisering op deze website wordt je IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere lidstaten die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte eerder ingekort. Slechts in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres aan een server van Google in de VS doorgegeven en daar ingekort. In opdracht van ons zal Google deze informatie gebruiken om je gebruik van de website te analyseren om rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en om verdere met het websitegebruik en internetgebruik verbonden diensten tegenover de exploitant van de website te leveren. De in het kader van Google Analytics door je browser doorgegeven IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google samengevoegd. De wettelijke basis voor de verwerking van je gegevens is art. 6 lid 1 onder f AVG.

Je kunt het opslaan van de cookies door een desbetreffende instelling van uw browsersoftware voorkomen; wij wijzen je er echter op dat je in dit geval eventueel niet alle functies van deze website volledig zult kunnen gebruiken. Je kunt daarnaast de registratie van de door de cookie gegenereerde en op je gebruik van de website betrokken gegevens (incl. uw IP-adres) aan Google alsmede de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen, door de via de volgende link (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl) beschikbare browser plugin te downloaden en te installeren. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

Je kunt de registratie door Google Analytics voorkomen, door op de volgende link te klikken. Er wordt een opt-out cookie geplaatst die de toekomstige registratie van uw gegevens bij het bezoeken van deze website voorkomt: Google Analytics deactiveren. Meer informatie over gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming vind je op http://www.google.com/analytics/terms/nl.html c.q. op https://www.google.nl/intl/nl/policies/.

3.13 Mouseflow

Deze website maakt gebruik van Mouseflow, een webanalyse tool van Mouseflow ApS, Flaesketorvet 68, 1711 Kopenhagen, Denemarken, om toevallig gekozen afzonderlijke bezoeken (alleen met geanonimiseerd IP-adres) op te slaan. Zo ontstaat een protocol van de muisbewegingen en kliks met de bedoeling om afzonderlijke websitebezoeken steekproefsgewijs af te spelen en hieruit potentiële verbeteringen voor de website af te leiden. De informatie is niet persoonsgericht en wordt niet doorgegeven. Als je een opname niet wenst, kun je op alle websites de Mouseflow toepassen, en wel via de volgende link: https://mouseflow.de/opt-out.

3.14 Social media plugins en aanwezigheid

Als je de pagina “Over Häfele > Social Media”oproept, worden zogenaamde social plug-ins ("plugins") van de sociale netwerken Facebook, Instagram en de microblogging-dienst Twitter gebruikt. Deze diensten worden aangeboden door de bedrijven Facebook Inc. En Twitter Inc. (“aanbieders”).  Facebook en Instagram worden beheerd door Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland ("Facebook"). Twitter wordt beheerd door Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Ierland ("Twitter"). Een overzicht van de plugins en hun uiterlijk vind je hier:
https://developers.facebook.com/docs/plugins,
http://blog.instagram.com/post/36222022872/introducing-instagram-badges en respectievelijk
https://dev.twitter.com/web/overview.

Als je de pagina “Over Häfele > Social Media” pagina van onze website bezoekt, maakt je browser een directe verbinding met de servers van Facebook, Instagram of Twitter. De inhoud van de plugin wordt door de desbetreffende aanbieder direct aan je browser doorgegeven en in de pagina geïntegreerd. Door het integreren van de plugins ontvangen de aanbieders de informatie dat je browser de desbetreffende pagina van onze website heeft opgeroepen, ook als je geen profiel bij het desbetreffende sociale netwerk bezit of op dat moment niet bent ingelogd. Deze informatie (inclusief je IP-adres) wordt door je browser rechtstreeks aan een server van de desbetreffende aanbieder in de VS doorgegeven en daar opgeslagen.

Als je bij Facebook, Instagram of Twitter bent ingelogd, kunnen de aanbieders het bezoek aan onze website direct aan je profiel op Facebook c.q. Twitter toewijzen. Als je met de plugins interageert, bijvoorbeeld door op button "Vind ik leuk" of de "Instagram" te drukken, wordt de desbetreffende informatie eveneens direct naar de server van de aanbieders doorgegeven en daar opgeslagen. De informatie wordt bovendien op het sociale netwerk openbaar gemaakt en daar aan je contacten kenbaar gemaakt. Het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door de aanbieders, alsmede je rechten in dit verband en de instelmogelijkheden ter bescherming van je privacy kun je vinden in de privacyverklaringen van de aanbieders.

Informatie over gegevensbescherming van Facebook:
http://www.facebook.com/policy.php

Privacyverklaring van Instagram:
https://help.instagram.com/155833707900388

Privacybeleid van Twitter:
https://twitter.com/privacy 

Als je niet wilt dat Facebook of Twitter de via onze website verzamelde gegevens direct aan je profiel op het desbetreffende sociale netwerk toewijst, moet je voor je bezoek aan onze website bij het desbetreffende netwerk uitloggen. Je kunt ook volledig voorkomen dat de plugins worden geladen met add-ons voor je browser, bijvoorbeeld met de script blocker "NoScript" (http://noscript.net/).

Wij exploiteren de online aanwezigheid binnen de sociale netwerken Facebook, Instagram en Twitter om te communiceren met onze zakelijke partners en om contact met je als bezoeker van deze site op te nemen. De werking van deze pagina's, met inbegrip van de verwerking van de persoonlijke gegevens van de gebruikers, is gebaseerd op onze legitieme belangstelling voor ondersteunende informatie en interactiemogelijkheden met onze klanten in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder f). DSGVO. Indien de gebruikers door de respectieve aanbieders van de platforms om toestemming voor de bovengenoemde gegevensverwerking worden gevraagd, is de wettelijke basis voor de verwerking artikel 6, lid 1, onder a), van de DSGVO artikel 7 DSGVO.

Wij wijzen erop dat de overdracht en verdere verwerking van persoonsgegevens van gebruikers naar derde landen, zoals de VS, en de mogelijke risico's voor gebruikers (bijvoorbeeld in de vorm van een moeilijkere wetshandhaving) niet door ons als exploitant van de site kunnen worden uitgesloten. Amerikaanse aanbieders die zijn gecertificeerd in het kader van het Privacy Shield verbinden zich ertoe de normen voor gegevensbescherming van de EU na te leven.

In de regel worden gebruikersgegevens verwerkt voor marktonderzoek en reclamedoeleinden. Zo kunnen gebruikersprofielen worden aangemaakt op basis van gebruikersgedrag en de daaruit voortvloeiende belangen van gebruikers. De gebruikersprofielen kunnen ook gebruikt worden om bijvoorbeeld advertenties binnen en buiten de platforms te plaatsen. Voor deze doeleinden worden regelmatig cookies opgeslagen op de computer van de gebruiker, waarin het gebruiksgedrag en de interesses van de gebruiker worden opgeslagen. Bovendien kunnen de gegevens ook worden opgeslagen in de gebruikersprofielen van alle apparaten.

Facebook

In zijn arrest van 5 juni 2018 oordeelde het Europese Hof van Justitie (HvJEU) dat de exploitant van een Facebook-fanpagina samen met Facebook verantwoordelijk is voor de verwerking van persoonsgegevens. Meer informatie over de verwerking van gegevens vind je in de Privacy Policy van Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/. Een mogelijkheid om bezwaar aan te tekenen (de zogenaamde opt-out) kan hier worden uitgeoefend: https://www.facebook.com/settings?tab=ads

Via de zogenaamde "Inzichten" van de Facebook-pagina hebben wij toegang tot statistische gegevens van verschillende categorieën. Deze statistieken worden gegenereerd en beschikbaar gesteld door Facebook. Als beheerder van de site hebben wij geen invloed op het genereren en weergeven van deze statistieken. We kunnen deze functie niet deactiveren of het genereren en verwerken van gegevens niet verhinderen. Informatie over deze gegevensverwerking is rechtstreeks op Facebook te vinden op  https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data

Instagram

Het privacybeleid van Instagram is te vinden op: https://help.instagram.com/155833707900388.

Twitter

Het privacybeleid van Twitter is te vinden op: https://twitter.com/de/privacy  Je kunt een opt-out optie vinden op: https://twitter.com/personalization.

4. Gegevensoverdracht aan derden

Wij geven je gegevens aan opdrachtverwerkers door, dit zijn bedrijven die wij in het wettelijk vastgestelde kader de opdracht geven voor het verwerken van gegevens, art. 28 AVG (dienstverleners, uitvoerders). Häfele blijft ook in dit geval verder verantwoordelijk voor de bescherming van je gegevens. Wij hebben er door juridische, technische en organisatorische maatregelen alsmede door regelmatige controles voor gezorgd dat opdrachtverwerkers de voorschriften van de wetgeving inzake de gegevensbescherming nakomen. Wij machtigen bedrijven met name op de volgende gebieden: IT, distributie, marketing, financiën, advisering, klantenservice, personeelszaken, logistiek, druk.

Wij geven je gegevens ook aan onze samenwerkingspartners door die op eigen verantwoordelijkheid diensten aan je leveren (leveranciers, besteldiensten). Dit is het geval als je ons opdracht geeft voor diensten van dergelijke partners of als je akkoord gaat met het integreren van de partner of als wij de partner op grond van een wettelijke toestemming, bijvoorbeeld bij de uitvoering van een overeenkomst volgens art. 6 lid 1 onder f AVG integreren.

Het doorgeven van persoonsgegevens binnen de organisatie van de Häfele Group geschiedt ten behoeve van interne administratieve doeleinden van de centrale klantenservice en opdrachtverwerking. De wettelijke basis hiervoor is art. 6 lid 1 onder f AVG. Häfele verplicht haar bedrijven door interne richtlijnen tot het omzetten van technisch organisatorische maatregelen, teneinde de veiligheid van de verwerking te garanderen.

Ten slotte zijn wij in bepaalde gevallen wettelijk verplicht om bepaalde gegevens aan de verzoekende overheidsinstantie door te geven.

5. Duur van de bewaartermijn

Persoonsgegevens worden - tenzij in deze privacyverklaring anders aangegeven - gewist, zodra deze hun telkens omschreven doel hebben bereikt en bewaarplichten zich niet tegen het wissen verzetten. Na afloop van de bewaartermijn worden de gegevens routinematig gewist, tenzij er een noodzakelijkheid voor een voorbereiding van een overeenkomst, de uitvoering van een overeenkomst of een andere wettelijke basis voor de gegevensverwerking bestaat.

6. Veiligheid van de verwerking

Wij onderhouden actuele technische en organisatorische maatregelen ter waarborging van de veiligheid van de verwerking, met name ter bescherming van je persoonsgegevens tegen gevaren bij gegevensoverdrachten alsmede tegen het verkrijgen van informatie door onbevoegde derden. Deze worden aangepast aan de actuele stand van de techniek, aan de behoefte aan bescherming van de persoonsgegevens en aan de risico’s voor je rechten en vrijheden. Je gegevens worden principieel in Duitsland en in het Europese buitenland verwerkt. Indien er een verwerking van je gegevens in uitzonderingsgevallen ook in landen buiten de Europese Unie (dus in zog. derde landen) plaatsvindt, geschiedt dit, voor zover je hiermee uitdrukkelijk akkoord bent gegaan of dit voor de levering van onze diensten tegenover je noodzakelijk is of bij wet is voorzien (art. 49 AVG). Daarnaast vindt een verwerking van je gegevens in derde landen alleen plaats, indien door bepaalde maatregelen is gegarandeerd dat hiervoor een adequaat niveau van de gegevensbescherming bestaat (bijv. adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie of zog. geschikte garanties, art. 44 e.v. AVG).

7. Rechten van betrokkenen

Je hebt het recht

 1. om informatie te eisen over categorieën van de verwerkte gegevens, verwerkingsdoelen, eventuele ontvangers van de gegevens, de geplande duur van de bewaartermijn (art. 15 AVG);
 2. om de rectificatie c.q. aanvulling van onjuiste c.q. onvolledige gegevens te eisen (art. 16 AVG);
 3. om een verleende inwilliging te allen tijde voor de toekomst te herroepen (art. 7 lid 3 AVG);
 4. om tegen een gegevensverwerking, die op grond van een rechtmatig belang dient plaats te vinden, bezwaar te maken om redenen die uit je bijzondere situatie blijken (art. 21 lid 1 AVG);
 5. om in bepaalde gevallen in het kader van art. 17 AVG het wissen van gegevens te eisen, met name indien die gegevens voor het beoogde doel niet meer noodzakelijk is c.q. onrechtmatig worden verwerkt, of indien je je inwilliging volgens voornoemd punt c) herroept of een bezwaar volgens voornoemd punt d) kenbaar hebt gemaakt;
 6. om onder bepaalde voorwaarden de beperking van gegevens te eisen, voor zover het wissen niet mogelijk is c.q. de verwijderingsplicht omstreden is (art. 18 AVG);
 7. op gegevensportabiliteit, d.w.z. je kunt je gegevens, die je ons ter beschikking hebt gesteld, in een gangbaar machinaal leesbaar formaat zoals bijv. CSV ontvangen en evt. aan anderen doorgeven (art. 20 AVG);

om bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit inzake de gegevensverwerking uw beklag te doen.

8. Wijzigen van de privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen om deze aan een gewijzigde rechtspositie of bij wijzigingen van onze offertes aan te passen. De oudere versies blijven beschikbaar.

 

Apeldoorn, 28 januari 2022

 

[1] toezichthouder voor gegevensbescherming